Stia
1965 for Stia Textiles back to portfolio

Spinning, Yarn & Thread Plant.